Leerlingenvervoer

Wat is het?

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Als ouder/verzorger bent u zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van uw kind naar school. De meeste kinderen lopen naar school of komen met de fiets. Maar als de school verder van huis ligt of als uw kind een mobiliteitsbeperking heeft, wordt dit lastiger. De gemeente Wierden kan u en uw kind helpen door bijvoorbeeld een vergoeding of het regelen van aangepast vervoer als u hier zelf niet toe in staat bent. Het hoofddoel is ervoor te zorgen dat alle kinderen gelijke toegang hebben tot onderwijs, ongeacht hun mobiliteitsbeperkingen.

Voor wie?

U komt in aanmerking voor bekostiging van het leerlingenvervoer als uw kind het basis of voorgezet onderwijs bezoekt en door een beperking niet of niet alleen met het openbaar vervoer kan reizen.

Persoonlijk vervoersplan

Bij een nieuwe aanvraag voor bekostiging van leerlingenvervoer kan u uitgenodigd worden om samen met een consulent een persoonlijk vervoersontwikkelingsplan op te stellen. 
In dit plan staat de meest gewenste manier van reizen, welke ervaringen er zijn met fiets- of OV vervoer, de mogelijkheden die u zelf heeft en waarin de gemeente kan ondersteunen. 
Wij hechten waarde aan het bevorderen van de zelfredzaamheid van uw kind daar waar het kan. Uit onderzoek is gebleken dat dit een positieve uitwerking heeft op de ontwikkeling van het kind ten aanzien van participatie in de maatschappij en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Criteria voor bekostiging van het leerlingenvervoer

De toekenning voor de bekostiging van leerlingenvervoer hangt af van verschillende factoren, zoals de afstand tussen uw woning en de school, en de mogelijkheden van uw kind. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken naar de optie voor uw kind om zelfstandig of onder begeleiding te leren reizen. In dat geval komt u wellicht in aanmerking voor een ov-vergoeding, een fietsvergoeding, of een combinatie van beide. Als dit niet haalbaar is, kan aangepast vervoer worden ingezet.

Verschillende bekostigingsvormen

Om verschillende behoeften en situaties adequaat te ondersteunen, zijn er verschillende bekostigingsvormen voor leerlingenvervoer vastgesteld:

Fiets kilometervergoeding

Deze vergoeding is beschikbaar voor de reisafstand die uw kind per fiets aflegt (met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor leerlingen zonder beperkingen, die een basisschool bezoeken).

Vergoeding openbaar vervoer

Als het openbaar vervoer geschikt is voor uw kind, kan deze vergoeding worden toegekend (met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor leerlingen zonder beperkingen, die een basisschool bezoeken).

Eigen vervoer met kilometervergoeding

Voor ouders die zelf het vervoer regelen, wordt een kilometervergoeding aangeboden (met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor leerlingen zonder beperkingen, die een basisschool bezoeken). 

Aangepast vervoer (gecombineerd taxivervoer)

In sommige gevallen is aangepast vervoer nodig (gecombineerd taxivervoer, tot 8 leerlingen in één taxibus). Hierdoor kan de totale reistijd langer zijn, omdat meerdere leerlingen opgehaald moeten worden die mogelijk naar verschillende scholen gaan. Het betreft dus geen rechtstreeks vervoer van deur tot deur. 

Eigen bijdrage

Er is een ouderbijdrage van toepassing voor leerlingen die een school bezoeken voor regulier onderwijs en die geen mobiliteitsbeperking hebben. Deze ouderbijdrage wordt berekend naar het jaarlijkse gezinsinkomen en een drempelbedrag. Als het inkomen onder een bepaalde grens ligt, vervalt deze eigen bijdrage. Het drempelbedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

Een aanvraag doen voor de bekostiging van een vorm van leerlingenvervoer?

Er kan een aanvraag gedaan worden via het zorgloket. Vul hiervoor het onderstaande aanvraagformulier volledig in en dien het, voorzien van uw handtekening, met de gevraagde bijlagen per e-mail in: zorgloket@wierden.nl

Voor specifieke vragen over het leerlingenvervoer kunt u mailen naar leerlingenvervoer@wierden.nl

Het aanvraagproces is ontworpen om de specifieke behoeften van elk kind te beoordelen, zodat de juiste vervoersregeling kan worden getroffen.