Omgevingsplan aanpassen

Let op!

Informatie op deze pagina kan verouderd zijn vanwege de overgang naar de Omgevingswet per 1 januari 2024. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kunt u contact opnemen met team Bouwen & Wonen of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat het geval is kunt u dit via het Omgevingsloket indienen.

Kijk voor meer informatie op www.wierden.nl/omgevingswet of neem contact op met team Bouwen & Wonen via: bouwenenwonen@wierden.nl of 0546 - 58 08 38.

Wat is het?

In een omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het omgevingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand omgevingsplan, maar ook voor een omgevingsplan dat nog niet definitief is.

Omgevingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Hoewel iedereen een aanpassing in het omgevingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Hoe werkt het?

Door bij de gemeente een aanpassing in het omgevingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

Principeverzoek

Als u het omgevingsplan wilt wijzigen, moet u eerst een principeverzoek indienen, zie onder 'Documenten'. Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een principebesluit op uw verzoek. Tegen dit principebesluit kunt u geen bezwaar maken of in beroep gaan.

Als het college een principebesluit heeft genomen om mee te werken aan uw verzoek, kunt het indienen. Bij dit formulier moet u een omgevingsplan toevoegen.

Wat moet ik doen?

Bestaand omgevingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande omgevingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het omgevingsplan worden aangepast.

Nog niet definitief omgevingsplan

Een omgevingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.
  • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het omgevingsplan vast.
  • Wanneer u nog steeds wilt dat het omgevingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat heb ik nodig?

Om duidelijk te maken waarom u het omgevingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond
  • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het omgevingsplan worden afgeweken?

Wat kost het?

Het aanpassen van een bestemmingsplan kost geld. Ook voor de behandeling van een principeverzoek moet u betalen. De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn (2023):

Behandeling principeverzoek
Binnenplanse afwijking
Buitenplanse kleine afwijking (op grond van artikel 2.12, lid 1a onder 2 Wabo)
Aanvraag vaststellen bestemmingsplan
Aanvraag wijziging / herziening bestemmingsplan

Let wel: deze kosten komen bovenop de kosten die u maakt voor het inhuren van een extern bureau voor het (laten) maken van een bestemmingsplan. Het kan ook zijn dat er nog extra betaald moet worden voor onderzoeken die moeten worden verricht, zoals bijvoorbeeld een bodemonderzoek. Ook komen daar eventueel de legeskosten bij voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Exploitatieovereenkomst

Als er sprake is van een principebesluit en/of een bestemmingsplanwijziging, kan het nodig zijn dat wij met u een exploitatieovereenkomst waarin onder meer alle bedragen worden opgenomen die u moet betalen. Of er een exploitatieovereenkomst nodig is, hangt af van uw aanvraag. Het team Bouwen en wonen kan u hier meer over vertellen.

Hoe lang duurt het?

Normaal gesproken neemt het college van burgemeester en wethouders binnen 8 weken na indiening van uw principeverzoek een besluit over uw aanvraag en wordt u hierover schriftelijk geinformeerd. Het kan zijn dat deze termijn niet wordt gehaald, zoals bijvoorbeeld bij een complexe aanvraag. In dat geval wordt de behandelingstermijn verdaagt. Ook hiervan krijgt u schriftelijk bericht.

Team Bouwen en wonen

Om te weten te komen of een aanpassing van het bestemmingsplan haalbaar is, hoe dat in z’n werk gaat en hoe veel dat gaat kosten, is het van belang dat u eerst contact opneemt met het team Bouwen en Wonen, via: bouwenenwonen@wierden.nl of 0546 - 58 08 38.

Afspraak maken Bouwen en wonen

Zienswijze indienen

Is de gemeente van plan het bestemmingsplan te herzien of van het bestemmingsplan af te wijken, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen een zienswijze in te dienen. Dit kunt u doen door middel van een online formulier. Deze kunt u invullen via onderstaande button.

Zienswijze indienen

Extra informatie

Let op! Is het omgevingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan heeft u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via de website van het Omgevingsloket.