Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren.

U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket(externe link).

In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.

Welke soorten strijdig gebruik zijn er?

Binnenplanse afwijking

Binnen het bestemmingsplan is door regels aangegeven wat u mag bouwen, hoe u uw perceel mag gebruiken enzovoort. Het kan voorkomen dat u plannen heeft die niet binnen de regels van het bestemmingsplan passen. U wilt bijvoorbeeld een erker bouwen aan de voorkant van uw woning hoewel dat volgens het bestemmingsplan niet mag. De regels in het bestemmingsplan geven aan dat geen bouwwerken voor de voorgevel opgericht mogen worden. Binnen het bestemmingsplan kan een afwijking opgenomen zijn dat u, onder bepaalde voorwaarden, toch voor de voorgevel mag bouwen.  

Kruimelgevallen

Het kan voorkomen dat uw plannen niet passen binnen de regels en afwijkingen van het bestemmingsplan. Dit komt vaak voor bij verouderde bestemmingsplannen die bijvoorbeeld maar 30 m² aan bijgebouwen toestaan, terwijl 75 m² wenselijk en ruimtelijk aanvaardbaar is. De gemeente Wierden heeft een afwijkingenbeleid vastgesteld, het 'Beleid planologische afwijkingen'. Dit beleid geeft aan in hoeverre er nog kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. De gemeente bekijkt voor elke aanvraag apart of het mogelijk is van het bestemmingsplan af te wijken. Het is dus niet vanzelfsprekend dat u een vergunning krijgt. 

Grote afwijking van het bestemmingsplan

Ook voor grotere afwijkingen bestaat de mogelijkheid deze op te heffen. Dit kan alleen als deze past binnen ons beleid projectbesluit. In de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet voor het opheffen van de strijdigheid wel een motivering worden opgenomen. Wij vragen aan u als initiatiefnemer deze motivering zelf te laten opstellen door een deskundig bureau. Waar de motivering precies aan moet voldoen, kunt u lezen in de beleidsregel 'indieningsvereisten ruimtelijke plannen'. Wanneer de motivering voldoet aan onze eisen, nemen wij deze op in de omgevingsvergunning en starten wij de procedure. Wij adviseren u eerst te informeren bij het team Bouwen en wonen als u voor een grotere afwijking een omgevingsvergunning wilt aanvragen.

Wat is mogelijk wanneer de strijdigheid niet opgeheven kan worden

Wanneer de strijdigheid met het bestemmingsplan van uw plan niet kan worden opgeheven, bestaat er nog de mogelijkheid om het bestemmingsplan aan te passen. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u lezen in de 'indieningsvereisten ruimtelijke plannen'. Wij adviseren u hiervoor eerst contact op te nemen met het team Bouwen en wonen.

Hoe werkt het?

Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het bestemmingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik toch een kantoor van de woning maken.

U hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

 • u in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven
 • u een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin
 • u een hotel, restaurant of bed & breakfast begint in uw woning
 • u een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn
 • u weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats
 • u een vakantiehuisje gebruikt als woning

Wat moet ik doen?

 • Bekijk via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen van het gebied.
 • Check wat de regels zijn voor het gebruik van de grond en de gebouwen.
 • Als u de grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken, controleert u met de Vergunningcheck van het Omgevingsloket(externe link) of u een vergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via datzelfde Omgevingsloket.

Wat heb ik nodig?

Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

 • Uw DigiD(externe link) (particulieren) of eHerkenning(externe link) (ondernemers).
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
 • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
 • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied.
 • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente.
 • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt).

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Beslistermijn 6 maanden bij ingewikkelde aanvragen

 • Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, geldt een beslistermijn van 6 maanden.
 • De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u niet automatisch de vergunning.