De gemeente Wierden en Rijkswaterstaat treffen op dit moment voorbereidingen voor het aanpassen van de parallelweg tussen Nijverdal en Wierden (N35). Om het vele sluipverkeer op de parallelweg van de N35 tegen te gaan, komt er een beweegbare paal tussen de Schapendijk en de Notterveldsweg. Deze paal staat tijdens de ochtendspits omhoog zodat sluipverkeer wordt ontmoedigd. Deze aanpassing dringt de overlast van sluipverkeer terug, terwijl mogelijke hinder voor omwonenden tot een minimum beperkt blijft. De paal is een tijdelijke oplossing totdat de N35 definitief wordt verbreed.

Planning

Op dit moment werkt Rijkswaterstaat aan het verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit is nodig voor het plaatsen van het bord om het fietsverkeer te scheiden van het gemotoriseerde verkeer. Het verkeersbesluit wordt ter inzage gelegd voor de duur van zes weken. Hierop kunt u bezwaar maken. Daarnaast wordt het traject voor de selectie van aannemer opgestart.

Proces

  • December 2019: informatieavond met omwonenden georganiseerd waarin mogelijke maatregelen zijn besproken. Er was toen weinig draagvlak voor drempels of andere snelheidsbeperkende maatregelen. De optie van een beweegbare paal is die avond door de aanwezigen aangedragen.

Vanwege de corona uitbraak heeft het proces vertraging opgelopen.

  • Juni 2021: er is een brief gestuurd naar de omwonenden met de uitwerking van het plan voor een beweegbare paal en daarbij de uitnodiging om daarop schriftelijk of telefonisch te reageren.
  • September 2021: naar aanleiding van de reacties op de brief hebben gemeente en Rijkswaterstaat een nieuwe informatiebijeenkomst georganiseerd.
  • December 2022: het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de paal te plaatsen tussen de Schapendijk en de Notterveldsweg.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de poortgang van dit project? Neem dan contact op met loket Bouwen en wonen (tel: 0546 - 58 08 38, mail: bouwenenwonen@wierden.nl).