Wat is het?

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming planschade

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken van belang:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak
 • inkomensderving

Wat moet ik doen?

U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Procedure

Verzoek indienen

Een verzoek om schadevergoeding dient u in bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt hiervoor het formulier 'Tegemoetkoming planschade' gebruiken. Deze vindt u onder het kopje 'Documenten'. U kunt het ingevulde formulier mailen naar: bouwenenwonen@wierden.nl of per post versturen naar: Gemeente Wierden, loket Bouwen en wonen, Postbus 43, 7640 AA Wierden. 

Om een aanvraag in behandeling te kunnen ne­men moet u een zogenaamde drempelheffing van € 300,- betalen. Als u in aanmerking komt voor planschade, ontvangt u dit bedrag later te­rug.

Inschakelen planschadecommissie/advi­seur

Nadat u een verzoek om schadevergoeding heeft ingediend, schakelen wij een adviseur of planschadecommissie in. U wordt door deze ad­viseur/commissie uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. U kunt zich hier desgewenst laten vergezellen door een eigen deskundige. NB. U hoeft niet een taxatierapport te laten op­stellen voordat u door de commissie gehoord wordt.

Advies

De adviseur/planschadecommissie brengt ad­vies uit aan het college. Binnen 28 weken na ontvangst van de opdracht ligt er een definitief advies. Hierbij wordt gekeken naar de wijzigin­gen van het nieuwe bestemmingsplan ten op­zichte van het oude plan.

Besluit

Vervolgens neemt het college een besluit naar aanleiding van het verzoek om (plan)schadevergoeding. U wordt van dit advies op de hoogte gebracht.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de het college op uw verzoek, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking een bezwaarschrift in­dienen. Wanneer de gemeente uw bezwaar onge­grond verklaart, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Oost Nederland. Als de rechtbank Oost Nederland uw be­roep afwijst, dan kunt tegen deze beslissing bin­nen 6 weken na de bekendmaking hiervan hoger be­roep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht­spraak van de Raad van State.

Hoe lang duurt het?

 • De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
 • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.