Mensen met belangstelling voor de waterhuishouding van het Wierdense Veld en/of het hydrologisch model dat wordt gebruikt in het gebiedsproces Natura 2000 Wierdense Veld, zijn op 11 juni ‘s avonds van harte welkom in Het Centrum in Nijverdal. De zaal is open vanaf 19.15 uur, het programma begint om 19.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk.

Programma

Op de publieksavond staat het watersysteem van het natuurgebied centraal. Geïnteresseerden krijgen uitleg hoe het functioneert en kunnen er vragen over stellen. Ook licht Landschap Overijssel de eerder uitgevoerde ingrepen ín het Wierdense Veld ter verbetering van de waterhuishouding toe. Daarnaast is er een presentatie over het zogeheten hydrologisch model voor het Wierdense Veld. Dit is in de afgelopen maanden geactualiseerd en speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van wat er nodig is om te voorkomen dat bepaalde natuur in het Wierdense Veld achteruitgaat.

Aanmelden 

De publieksinformatieavond is voor belangstellenden in de omgeving van het Wierdense Veld en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). De bijeenkomst vindt plaats in Het Centrum aan de Constantijnstraat 7a in Nijverdal. Heeft u interesse, dan kunt u zich tot en met 9 juni aanmelden door een e-mail te sturen naar l.halman@overijssel.nl (graag alle namen doorgeven). Aangemelde deelnemers ontvangen een bevestiging en het precieze programma van de avond. 

Wierdense Veld

Het Wierdense Veld staat bekend om zijn hoogveen. Dit veentype komt nog maar op weinig plekken voor in Nederland. Het natuurterrein heeft sinds 2016 de status van beschermd Europees Natura 2000-gebied. Dit betekent dat we als Nederland verplicht zijn de kwaliteit en de oppervlakte van de beschermde natuur in het Wierdense Veld te behouden en waar mogelijk te verbeteren Provincie Overijssel, LTO Noord, gemeente Wierden, gemeente Hellendoorn, Landschap Overijssel, Waterschap Vechtstromen en Vitens werken samen aan deze doelen in het gebiedsproces Natura 2000 Wierdense Veld. 

Natura 2000

Overijssel telt 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-programma stelt ons in staat om samen te werken aan het behoud en herstel van kwetsbare natuur. Dat is geen luxe, maar pure noodzaak. Provincie, andere overheden en natuur- en belangenorganisaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het leefgebied van zeldzame dieren en planten te verbeteren, voor nu en in de toekomst. Met maatwerk maken we de natuur veerkrachtig en weerbaar tegen invloeden van buiten, zoals verdroging en de uitstoot van stikstof. Voor meer informatie: www.overijssel.nl/natura2000