Wat is het?

Wat leuk dat u in het buitenland gaat trouwen. Het is belangrijk dat u daar kunt aantonen dat u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt met iemand anders. Dit doet u met een ongehuwdverklaring of een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Deze verklaringen kunt u aanvragen bij de gemeente.

Wat is het en wat staat erop?

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is een document waarin staat dat u niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

Wanneer nodig?

De verklaring kan nodig zijn als u in het buitenland wilt trouwen. Dit verschilt per land. Informeer daarom altijd bij de autoriteiten van het land waar u wilt trouwen. Zij kunnen u ook vertellen aan welke voorwaarden u nog meer moet voldoen.

Hoe lang geldig?

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is maximaal 6 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Toelichting in verschillende talen

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is in het Nederlands en heeft een toelichting in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Turks en Esperanto.

Verklaring van ongehuwdheid

Het kan ook zijn dat de buitenlandse autoriteiten vragen om een verklaring van ongehuwdheid. Dat is niet hetzelfde als een verklaring van huwelijksbevoegdheid.

 • Een ver­kla­ring van on­ge­huwd­heid geeft in­for­ma­tie over uw bur­ger­lij­ke staat: er staat in dat u niet ge­trouwd bent en geen ge­re­gi­streerd part­ner­schap hebt. 
 • Een ver­kla­ring van hu­we­lijks­be­voegd­heid geeft aan dat u en uw part­ner vol­gens de Ne­der­land­se wet met el­kaar mo­gen trou­wen. Voor de aan­vraag moet u een af­spraak ma­ken. Daar­bij moet u alle do­cu­men­ten in­le­ve­ren die no­dig zijn voor een hu­we­lijk in Ne­der­land. Op ba­sis van die do­cu­men­ten con­tro­leert een me­de­wer­ker van de Bur­ger­lij­ke Stand of u aan de voor­waar­den vol­doet om in Ne­der­land te kun­nen trou­wen. Zo ja, dan krijgt u een ver­kla­ring van hu­we­lijks­be­voegd­heid.

Wat moet ik doen?

 • Als u in Nederland woont, vraagt u de verklaring aan bij de gemeente.
 • Als u als Nederlander in het buitenland woont, vraagt u bij een RNI-gemeente een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Woont u niet in Nederland en hebt u nooit in Nederland gewoond? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar u gaat trouwen.

Afspraak maken

Maak een afspraak met loket Burgerzaken.

Afspraak maken loket Burgerzaken

Wat heb ik nodig?

 • Een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.

De gemeente kan vragen om de volgende documenten van u en uw partner:

 • Een recent afschrift van de geboorteakte.
 • Als u eerder getrouwd bent geweest: een echtscheidingsakte of overlijdensakte.
 • Als u of uw partner in het buitenland woont: een bewijs uit dat land met daarop uw woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat.

Buitenlandse akten of andere buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler. Soms moet u buitenlandse akten laten legaliseren in het land van herkomst. Vraag dit na bij de gemeente.

Kosten

Dit zijn de kosten:

 • ver­kla­ring van hu­we­lijks­be­voegd­heid € 29,00.

Zo kunt u betalen:

 • bij lo­ket burgerzaken: bij voor­keur met pin­pas, even­tu­eel con­tant.