Veel gestelde vragen Omgevingswet

Op deze pagina geven we antwoord op veel gestelde vragen over de Omgevingswet. Klik op het plusje (+) van het onderwerp waarover je meer wilt weten. De desbetreffende vragen en antwoorden klappen dan uit.

Omgevingsloket

Wat is het Omgevingsloket?In het Omgevingsloket vindt u digitale informatie over de fysieke leefomgeving. U kunt hier checken of u uw werkzaamheden mag uitvoeren volgens de Omgevingswet. En of u daarvoor een vergunning nodig hebt, een melding moet doen of informatie moet geven. Ook kunt u de regels bekijken die op een bepaalde locatie gelden. En checken aan welke maatregelen u zich moet houden bij uw werkzaamheden. In Mijn Omgevingsloket vindt u al uw aanvragen en meldingen terug.
Waarom moet ik inloggen in het Omgevingsloket?Wilt u een vergunning aanvragen, een melding doen of informatie opsturen via het Omgevingsloket? Dan moet u inloggen. Zo ziet de overheid die uw verzoek ontvangt wie u bent.
Hoe kan ik inloggen in het Omgevingsloket?Nederlandse inwoners kunnen inloggen middels DigiD. Voor Nederlandse bedrijven, overheden en andere organisaties is er eHerkenning beschikbaar. Europese aanvragers kunnen eIDAS gebruiken. Als laatste initiatief, voor initiatiefnemers die geen gebruik kunnen maken van deze systemen, kan er een Omgevingsloket-ID worden aangevraagd.
Hoe kan ik een vraag, opmerking of probleem melden over het Omgevingsloket?Vragen over uw aanvraag of melding kunt u stellen aan de overheidsorganisatie die uw aanvraag beoordeeld. Zij kunnen u ook helpen met vragen over lokaal beleid en andere inhoudelijke vragen. Vragen of opmerkingen over het Omgevingsloket zelf of de werking daarvan, kunt u stellen aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) via het vragenformulier. Via het storingenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) kunt u problemen melden over het Omgevingsloket.
Hoe kan ik iemand machtigen om namens mij een aanvraag in te dienen?Als initiatiefnemer kunt u een aanvraag in het Omgevingsloket uitbesteden aan een architect, aannemer of een ander gespecialiseerd bedrijf. U laat de aanvraag dan maken en indienen door iemand anders. Dit kan een persoon of organisatie zijn. Daarvoor voegt u in Mijn Omgevingsloket een deelnemer toe met de rol Gemachtigde.

Vergunningcheck

Is het verplicht om de Vergunningcheck te doen?Nee, de Vergunningcheck is niet verplicht. Het is een hulpmiddel om te bepalen of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Daarbij is de Vergunningcheck zo ingericht dat het makkelijker is om de juiste activiteit(en) te vinden. Na het doorlopen van de Vergunningcheck, krijgt u de optie om direct een aanvraag of melding te starten. Een aantal gegevens uit de check wordt dan meegenomen in de aanvraag/melding.
Wat is de Vergunningcheck?Met de Vergunningcheck kunt u controleren of u werkzaamheden mag uitvoeren op een bepaalde locatie. En of u daarvoor een vergunning voor moet aanvragen, een melding moet doen of informatie moet opsturen.
Hoe werkt de Vergunningcheck?Binnen de vergunningcheck moet u een aantal stappen doorlopen. Daarbij kiest u eerst de juiste locatie. Dit kan een adres zijn, maar u kan bijvoorbeeld ook zelf de locatie op een kaart tekenen. Vervolgens geeft u aan welke werkzaamheden u op de locatie wilt uitvoeren. Op basis daarvan moet u een aantal vragen beantwoorden. Dat resulteert in een advies of u voor dit initiatief een vergunning aan moet vragen, een melding moet doen, informatie moet geven of een ander verzoek moet indienen. Wanneer u direct doorgaat met de aanvraag, worden de gegevens die u in de Vergunningcheck heeft ingevoerd, zoveel mogelijk meegenomen in het aanvraagproces.
Wie kan de uitkomst van de Vergunningcheck verder toelichten?De Vergunningcheck geeft u inzicht of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen, informatie moet geven of een ander verzoek moet indienen. Als u vragen heeft over deze uitkomst, kunt u contact opnemen met de overheid die uw aanvraag beoordeelt. In de uitkomst van de Vergunningcheck wordt aangegeven of dit uw gemeente, waterschap, provincie of de Rijksoverheid is.
Kan ik rechten ontlenen aan de uitkomst van de Vergunningcheck?

U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomst van de Vergunningcheck. De uitkomst hangt af van antwoorden die u zelf geeft. Als informatie in die antwoorden niet klopt, kan het zijn dat de uitkomst van de Vergunningcheck ook niet klopt. Heeft u iets verkeerd ingevuld in de Vergunningcheck? Doe de check dan opnieuw.


Heeft u alles juist ingevuld en is de uitkomst van de Vergunningcheck dat u geen vergunning nodig heeft? Maar zegt bijvoorbeeld uw gemeente of waterschap dat u die toch nodig heeft? Dan moet u de vergunning alsnog aanvragen.


Twijfelt u aan de uitkomst van de Vergunningcheck? Neem dan contact op met de overheid controleert welke regels er gelden voor uw plannen. Dit is vaak uw gemeente of waterschap.

Aanvragen

Waarom moet ik een vergunning aanvragen, een melding doen of informatie aanleveren?De Omgevingswet is er om ervoor te zorgen dat uw omgeving veilig, schoon, mooi en gezond blijft. Daarom mag u niet zomaar iets veranderen aan uw omgeving. In sommige gevallen moet u eerst toestemming vragen aan bijvoorbeeld uw gemeente of waterschap, of moet u informatie geven over wat u gaat doen en wanneer. De gemeente of het waterschap vertelt u dan of u de werkzaamheden mag uitvoeren.
Kan ik mijn initiatief eerst met de vergunningverlener bespreken voor ik een aanvraag indien?Voordat u een aanvraag of een melding indient, kunt u eerst een omgevingsoverleg aanvragen. Het omgevingsoverleg is een proces om waarin u plannen met uw overheid kunt bespreken. Doorloop daarbij de stappen om een aanvraag in te dienen. Voor u de aanvraag daadwerkelijk indient kunt u voor de activiteiten waarvoor het bevoegd gezag een omgevingoverleg heeft ingesteld, een omgevingoverleg aanvragen.
Wat moet ik doen als ik mijn activiteit niet kan vinden?Als u bij het indienen van een aanvraag niet de juiste activiteit kunt vinden, kunt u de Vergunningcheck doorlopen. De Vergunningcheck gaat uit van werkzaamheden, wat vertalingen van activiteiten zijn in meer begrijpelijke woorden. Daarmee is het makkelijker om de juiste activiteit te vinden.
Echter, niet alle activiteiten en werkzaamheden staan in het Omgevingsloket. Bijvoorbeeld omdat voor sommige activiteiten is namelijk afgesproken dat het aanvragen van een vergunning niet via het Omgevingsloket gaat. Ook zijn er activiteiten die niet helemaal onder de Omgevingswet vallen. Dat deel van uw aanvraag kunt u dan ook niet via het Omgevingsloket indienen.
Aan welke voorwaarden moet een bestand voldoen om dit te kunnen uploaden?Een bestand mag niet groter zijn dan 250 MB en de naam van het bestand mag alleen de volgende tekens bevatten: het standaard Nederlands alfabet, cijfers (0-9), een verbindingsstreepje of een laag streepje. Andere tekens zijn niet toegestaan. Welk type bestand wordt geaccepteerd, kan per bevoegd gezag verschillen. Neem daarom bij twijfel contact op met de betreffende overheidsorganisatie.
Wat is het verschil tussen een initiatiefnemer en een gemachtigde?Via het Omgevingsloket kunt u een vergunning aanvragen of een melding doen voor uw project. Wanneer u dat zelf doet voor een eigen project, heet u in het Omgevingsloket de initiatiefnemer. U kunt ook iemand anders vragen om namens u in te dienen. Diegene wordt dan de gemachtigde genoemd.
Kan ik bezwaar maken tegen een besluit?Binnen zes weken nadat een besluit genomen is over uw vergunningaanvraag, kunt u bezwaar maken. Ook andere mensen mogen die periode gebruiken om bezwaar te maken. Daarom wordt u aangeraden om pas na deze zes weken te beginnen met uw werkzaamheden. De overheid heeft zes weken om te reageren op een bezwaar.
Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het besluit op het bezwaar dat ik heb ingediend?Wanneer u het niet eens bent met het besluit op dat bezwaar, kunt u nog in beroep gaan. In een beroepsprocedure geeft de rechter een oordeel over een besluit van de overheidsorganisatie.
Wat is een omgevingsoverleg?Het omgevingsoverleg komt in plaats van het vooroverleg. Voordat u als initiatiefnemer een aanvraag of melding indient, kunt u ervoor kiezen om een omgevingsoverleg aan te vragen. In het omgevingsoverleg bespreekt u met het bevoegd gezag hoe haalbaar uw plan is en wat de beste manier is om het plan uit te voeren.
Het omgevingsoverleg heeft geen juridische status en is geen onderdeel van de wettelijke procedure. De wettelijke procedure start pas als u als initiatiefnemer een aanvraag of melding indient.
Kan ik mijn aanvraag nog aanvullen?Nadat u een vergunningaanvraag heeft ingediend via het Omgevingsloket, kunt u deze in het Omgevingsloket ook aanvullen. Een aanvulling kan nodig zijn omdat uw overheid meer informatie nodig heeft, of omdat u zelf iets wil toevoegen.
Hoe vraag ik een omgevingsoverleg aan?Voordat u een aanvraag of melding indient, kunt u ervoor kiezen om een omgevingsoverleg aan te vragen. In het omgevingsoverleg bespreekt uw overheid met u hoe haalbaar uw plan is en wat de beste manier is om het plan uit te voeren.
Het omgevingsoverleg heeft geen juridische status en is geen onderdeel van de wettelijke procedure. De wettelijke procedure start pas als de initiatiefnemer een aanvraag of melding indient.

Regels op de kaart

Wat is het verschil tussen Regels op de kaart en ruimtelijkeplannen.nl?Regels op de kaart vervangt ruimtelijkeplannen.nl
Regels op de kaart is een onderdeel van het Omgevingsloket en is ontwikkeld ter ondersteuning van de Omgevingswet. Met de Omgevingswet worden de wetten voor de leefomgeving samengevoegd en gemoderniseerd. Daaronder valt ook de oude Wet ruimtelijke ordening.
Ruimtelijkeplannen.nl bestaat al sinds 2010. U vindt er bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die zijn gemaakt door gemeenten, provincies en het Rijk. Deze zijn digitaal beschikbaar gesteld vanwege de Wet ruimtelijke ordening.