Datum publicatie: 9 maart 2023

Type overeenkomst: koopovereenkomst

Wat: een perceel gemeentegrond, gelegen nabij Spinnewiel 2-20 te Wierden van circa 35 m2, kadastraal bekend gemeente Wierden, sectie N, nummer 3028 (ged.).

Reden(en) voor één op één verkoop aan Enexis Netbeheer BV (hierna te noemen: Enexis) is/zijn:

 1. Enexis is in deze regio de aangewezen netbeheerder en in die hoedanigheid is Enexis verantwoordelijk voor het gehele energienet.
 2. Enexis draagt zorg voor aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid van het energienet.
 3. Uitsluitend aan Enexis komt daarom de bevoegdheid toe om infrastructurele voorzieningen ten behoeve van het energienet aan te leggen.
 4. Om het energienet in stand te houden, te verbeteren dan wel uit te breiden moet Enexis de beschikking te hebben over de hiervoor benodigde gronden. De huidige voorgenomen uitgifte is daarvan een uitvloeisel.
 5. Enexis gaat op het perceel een transformatorstation realiseren voor levering van noodzakelijke nutsvoorzieningen.
 6. Gemeld perceel leent zich hiervoor.
 7. De aanleg is noodzakelijk voor een goede infrastructuur.
 8. Een goede infrastructuur is een publiek belang.

--------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie: 13 februari 2023

Type overeenkomst: Koopovereenkomst

Wat: een perceel gemeentegrond, gelegen aan de Goorseweg te Enter van circa  25 m2, kadastraal bekend gemeente Wierden, sectie Z, nummer 1448 (ged.).

Reden(en) voor één op één verkoop aan Enexis Netbeheer BV (hierna te noemen: Enexis) is/zijn:

 • Enexis is in deze regio de aangewezen netbeheerder en in die hoedanigheid is Enexis verantwoordelijk voor het gehele energienet.
 • Enexis draagt zorg voor aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid van het energienet.
 • Uitsluitend aan Enexis komt daarom de bevoegdheid toe om infrastructurele voorzieningen ten behoeve van het energienet aan te leggen.
 • Om het energienet in stand te houden, te verbeteren dan wel uit te breiden moet Enexis de beschikking te hebben over de hiervoor benodigde gronden. De huidige voorgenomen uitgifte is daarvan een uitvloeisel.
 • Enexis gaat op het perceel een netstation realiseren voor levering van noodzakelijke nutsvoorzieningen.
 • Gemeld perceel leent zich hiervoor.
 • De aanleg is noodzakelijk voor een goede infrastructuur.
 • Een goede infrastructuur is een publiek belang.

--------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie: 30 januari 2023

Type overeenkomst: Huurovereenkomst

Wat: Een woning, gelegen aan de Anjelierstraat 4 te Wierden.

Redenen voor één op één verhuur zijn:

 • de gemeente Wierden geeft uitvoering aan haar zorgplicht.

--------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie: 24 januari 2023

Type overeenkomst: Koopovereenkomst

Wat: De percelen grond, gelegen in het gebied Zunasche Heide, kadastraal bekend als: Gemeente Wierden, sectie Y, nummers 118 en 125 gedeeltelijk.

Objectieve redenen voor 1 op 1 verkoop in deze specifieke situatie zijn:

 • De grond is onderdeel van het provinciaal inpassingsplan en is meegenomen in de herinrichting van het natuurgebied Zunasche Heide.
 • Staatsbosbeheer heeft alle rondom gelegen percelen in eigendom en is verantwoordelijk voor het beheer van het hele gebied.
 • Redelijkerwijs mag worden aangenomen dat Staatsbosbeheer de aangewezen partij is die in aanmerking komt voor de overdracht van het eigendom van de grond.