Wat verandert er?

  • Het Omgevingsloket

Is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. 

  • Bestemmingsplannen worden overgezet naar een omgevingsplan

Per 1 januari 2024 is er een tijdelijk omgevingsplan en deze wordt in de periode tot en met 2032 omgezet naar een definitief omgevingsplan. Het definitieve plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. Het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.  

  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist op uw vergunningaanvragen

Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Meedenken en meedoen

De overheid biedt mensen die wonen en werken in een gebied ruimte om mee te denken over plannen en projecten van de overheid (participatie). In 2022 heeft de gemeenteraad de Participatie- en inspraakverordening voor de gemeente Wierden vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan een handreiking als hulpmiddel om uitvoering te kunnen geven aan deze verordening. Hierover volgt op korte termijn meer informatie.

De visie van de gemeente Wierden op inwonersparticipatie leest u terug in de Toekomstvisie 2023 'Thuis in de gemeente Wierden, dorpsleven met een groene stip op de horizon'.

Wilt u nu gaan bouwen of verbouwen? Een woning slopen? Een boom kappen? Uw bedrijf veranderen? Kijk dan op het nieuwe Omgevingsloket, via www.omgevingswet.overheid.nl.

Heeft u een vergunning ingediend vóór 1 januari 2024? Vanaf 1 juli 2024 is het oude Omgevingsloket online (OLO) niet meer beschikbaar. Wilt u aanvullingen indienen op een aanvraag van voor 1 januari 2024? Neem dan contact op met team Bouwen en Wonen (telefoon: 0546 - 58 08 38, mail: bouwenenwonen@wierden.nl).

Omgevingsvergunning