Realisatie van de Wierdense gemeentelijke doelstelling, om op termijn te kunnen voorzien in de energiebehoefte, werd tot op heden alleen nog ingevuld met zonne-energie. De gemeente Wierden heeft hiervoor in 2021 een bod ingediend bij de Regionale Energiestrategie Twente (RES 1.0) van 56 gwh, te realiseren door zonneparken (50 ha) en zon op dak (20 ha). Echter door een aantal factoren, waaronder onder andere het minder snel waarmaken van de opgave voor de Regionale Energiestratie (RES) in Twente en het feit dat veel gemeenten insteken op zonne-energie waardoor de ruimte op het elektriciteitsnet ontbreekt, moeten de Twentse gemeenten een windbeleid en zoekgebieden voor windturbines vastleggen.

Voortgang

 1. Afgerond: Gemeenteraadsvergadering -

  De gemeenteraad van de gemeente Wierden heeft dinsdagavond 14 mei 2024 besloten geen programmeringsafspraken voor grootschalige windenergie te maken. Dit besluit volgt op een zorgvuldige overweging en een uitgebreide technische en ecologische verkenning door Witteveen & Bos, waarin werd geconcludeerd dat er in de gemeente Wierden geen ruimte is voor grootschalige windenergie. De gemeenteraadsvergadering is terug te kijken via https://wierden.notubiz.nl/vergadering/1176335.

 2. Afgerond: Informatieronde Bestuur, Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling over programmeringsafspraken windenergie en energiepark Daarle -

  De onderstaande stukken zijn besproken en de vergadering is terug te kijken via www.wierden.notubiz.nl.

  Zienswijze windbeleid provincie Overijssel
  Reactie brief op het Energiepark Daarle

  Om te laten zien hoe een windpark eruitziet in de omgeving van de gemeente Wierden is er een visualisatie gemaakt met vijf windturbines van elk 280 meter hoog nabij de kern van Hoge Hexel.

  De visualisatie windturbines Hoge Hexel is te bekijken via de volgende link: https://virtualletink.nl/clients/gemeente-wierden/hoge-hexel/3/ 

 3. Afgerond: Gemeenteraadsvergadering over Windenergie -

 4. Afgerond: Informatieronde Grondgebied over Windenergie -

  Deze vergadering was live mee te kijken en later terug te kijken.

 5. Afgerond: Open huis, windenergie -

  Op maandagavond 20 november 2023 vond het Open huis over windenergie plaats. Tijdens dit Open huis zijn inwoners en de gemeenteraad meegenomen in het door adviesbureau Witteveen & Bos, uitgevoerde technisch en ecologisch onderzoek met betrekking tot windturbines in gemeente Wierden. Daarnaast werd er ook een toelichting gegeven op de keuzes die het college voorstelt richting de gemeenteraad. U kunt het verslag hier lezen.

 6. Afgerond: Collegevergadering 14 november -

  Op dinsdag 14 november 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden ingestemd met het niet aanwijzen van zoekgebieden voor grote windturbines. Dit besluit hebben zij genomen op basis van het technisch en ecologisch onderzoek, dat adviesbureau Witteveen & Bos de afgelopen maanden voor de gemeente Wierden heeft uitgevoerd.

  De Provincie heeft voor de zomer 2023 aangegeven dat de gemeente Wierden onderdeel uitmaakt van een cluster waar windturbines mogelijk zijn. Op basis van het onderzoek ziet het college echter geen mogelijkheden voor windturbines in gemeente Wierden. Om goed voorbereid te zijn, mochten er eventuele initiatieven aan de Provincie worden gericht, vindt het college het wel belangrijk om aanvullend windbeleid op te stellen. In het aanvullend windbeleid zal richting Provincie en/of initiatiefnemers duidelijk worden dat lokaal eigendom, financiële participatie en compensatie belangrijk is en dat dit dus goed geregeld moet worden. Daarnaast wordt in het aanvullende windbeleid ingegaan op criteria zoals onder andere de minimale afstandsnormen tot woningen, woonkernen en andere gevoelige objecten.

  Met betrekking tot deze criteria zijn de laatste landelijke inzichten verwerkt, waarvan bekend is dat deze nu ter inzage liggen en nog niet zijn vastgesteld door het rijk. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

 7. Afgerond: Informatiebijeenkomst voor inwoners gemeente Wierden -

  Op 28 september organiseerden we een informatiebijeenkomst. De opzet van deze avond was van informatieve aard. Tijdens deze avond lichtte de gemeente Wierden het verdere proces, om te komen voor kaders windbeleid, toe. En vroegen zij inwoners welke voorwaarden zij van belang vinden. Inwoners werden ook meegenomen in de uitgangspunten die bureau Witteveen & Bos meenemen in het haalbaarheidsonderzoek. Een terugblik van deze avond volgt.

  Gemeente Wierden heeft tot 1 januari 2024 de tijd om onderzoek te doen naar eventuele zoekgebieden en om te komen tot een lokaal windbeleid
  In het voorjaar van 2023 heeft de gemeente Wierden uitvoerig gesproken over windenergie in de gemeente, waarbij ook een voorlopig zoekgebied in beeld was. Uiteindelijk is met de Provincie Overijssel afgesproken dat de gemeente Wierden tot 1 januari 2024 de tijd heeft om onderzoek te doen naar eventuele zoekgebieden en om te komen tot een lokaal windbeleid. Provincie Overijssel heeft hierbij de toezegging gedaan dat zij  tot 1 januari 2024 geen initiatieven in gemeente Wierden in behandeling neemt.

  Haalbaarheidsonderzoek
  Op dit moment wordt voor de gemeente Wierden door adviesbureau Witteveen & Bos een haalbaarheidsonderzoek, oftewel een technische en ecologische verkenning, uitgevoerd. Uit dit onderzoek zal blijken welke technische ruimte er is voor windturbines in de gemeente Wierden. Hierin worden diverse criteria meegenomen.

 8. Afgerond: Gemeente Wierden krijgt uitstel voor vaststellen windbeleid en zoekgebied(en) -

  Het voornemen was dat de Wierdense gemeenteraad op 6 juni 2023 het windbeleid en voorlopig indicatief zoekgebied zou vaststellen. Een belangrijke keuze in de energietransitie, want als de gemeente Wierden zelf regie wilde houden op initiatieven voor windenergie moest zij voor 1 juli a.s. windbeleid vaststellen en een zoekgebied voor windenergie aanwijzen. Nadat er nogmaals om uitstel is gevraagd bij de provincie Overijssel, heeft de Provincie Overijssel ons laten weten het verzoek om uitstel in te willigen. Hiermee krijgen we meer tijd om de laatste inzichten op gebied van geluid, afstanden, flora & fauna in de onderzoeken mee te nemen.  

 9. Afgerond: Inloopbijeenkomst -

  Gemeente Wierden organiseerde op 8 en 10 mei een inloopbijeenkomst. De opzet van deze avond was van informatieve aard. Inwoners kregen informatie over de noodzaak om als gemeente windbeleid vast te stellen, zoekgebieden voor windenergie aan te wijzen en hoe de gemeente Wierden hiervoor samen met de betrokkenen kaders voor vast wil stellen en hoe het proces er verder uit komt te zien. Een terugblik van deze avonden is na te lezen in de verslagen onder documenten.

 10. Afgerond: College B&W stelt windbeleid en zoekgebied voor windenergie vast -

  Het was geen makkelijke keuze voor het college van de gemeente Wierden. Kortenhoeven: “We hebben in 2021 met het vaststellen van onze Wierdense doelstelling weloverwogen ingezet op zonne-energie. Wij zien daarvoor ook nu nog steeds de mogelijkheden. Alleen eist de Provincie nu een andere koers van ons.” Door een voorlopig, indicatief zoekgebied en uitgangspunten voor een voorgenomen windenergie-beleid vast te stellen wil de gemeente Wierden zelf de regie houden. “Alleen dan kunnen we in gesprek met initiatiefnemers, hebben we invloed op de voorwaarden van de initiatieven en kunnen we onze inwoners erbij betrekken. Waarbij we in eerste instantie de voorkeur geven aan het volledig onder eigen regie uitvoeren. Daarom verkennen we nu de mogelijkheden voor een gemeentelijk energiebedrijf.”

  Voorlopig indicatief zoekgebied in nabijheid Wierdense Veld
  Op basis van eerder technisch onderzoek vanuit de RES Twente kwam dit zoekgebied naar voren. Bekijk het zoekgebied (pdf). Dit is grofweg het gebied tussen de Vossenbosweg en het Wierdense veld en een klein gedeelte ten noordwesten van het Wierdense veld bij de Schaddenbeltsweg. Hierbij is gekeken naar landschappelijke waarden, bevolkingsdichtheid, nabijheid bedrijventerreinen, grote infrastructurele onderbrekingen, afstanden tot de bebouwde kom van de kernen, waterwingebieden en laagvliegroutes.