1 op 1 uitgifte

Bekendmaking voorgenomen uitgiften

Als gevolg van het Didam-arrest van de Hoge Raad op 26 november 2021 moet de gemeente Wierden, gelet op het gelijkheidsbeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken. Op deze pagina worden de (voorgenomen) uitgiften van gemeentelijke onroerende zaken bekend gemaakt. Het gaat hier om uitgiften waaraan (nog) geen openbare procedure is voorafgegaan of waar sprake is van een 1 op 1 uitgifte.

Kort geding

Bent u het oneens met een voorgenomen uitgifte? Dan dient u binnen 20 kalenderdagen na publicatie van de desbetreffende voorgenomen uitgifte, een kort geding in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Dient u een kort geding in, dan stelt u ons hiervan op de hoogte. Dit doet u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie. U stuurt uw concept dagvaarding naar Bouwen en Wonen, via bouwenenwonen@wierden.nl

Recht vervalt na 20 kalenderdagen

Dient u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding in, dan vervalt het recht hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Wierden en haar contractspartijen worden onredelijk benadeeld als pas na de (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn, alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) wordt opgekomen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden kunnen, wanneer niet (tijdig) een kort geding aanhangig wordt gemaakt, vanaf 20 kalenderdagen na de datum van de publicatie een besluit nemen over het aangaan van overeenkomsten en daarmee al dan niet overgaan tot de uitgifte van de betreffende onroerende zaken.

Voorgenomen uitgiften

Datum publicatie: 22 mei 2024

Type overeenkomst: overeenkomst voor de vestiging van een opstalrecht betreffende de aanleg van een bodemnet ten behoeve van Cogas Duurzaam BV (hierna te noemen: Cogas).

Wat: een perceel gemeentegrond van circa 803 m2, gelegen rondom de twee appartementgebouwen van woningcomplex Spinnewiel (nummers 2-20 en 22-40) te Wierden, kadastraal bekend gemeente Wierden, sectie N, nummer 3028 (ged.).

Objectieve, toetsbare en redelijke criteria voor 1 op 1 uitgifte:

  1. De vestiging van het recht van opstal is nodig voor de realisatie van een bodemnet ten behoeve van de twee appartementengebouwen van woningcomplex Spinnewiel in Wierden, in eigendom toebehorend aan Stichting Reggewoon.
  2. De gemeente Wierden acht het vanuit het publieke belang wenselijk om investeringen in duurzame verwarmingsopties te stimuleren ten behoeve van toegelaten instellingen als bedoeld in de Woningwet.
  3. Cogas is in deze regio energieleverancier en netbeheerder van de duurzame energienetten.
  4. Uitsluitend aan Cogas komt daarom de bevoegdheid toe om het bodemnet gelegen rondom het Spinnewiel aan te leggen en te exploiteren.
  5. De betreffende gemeentegrond grenst uitsluitend aan het perceel, in eigendom toebehorend aan Stichting Reggewoon. Stichting Reggewoon heeft schriftelijk verklaard geen bezwaar te hebben tegen rechtstreekse vestiging van het opstalrecht ten behoeve van Cogas.
  6. Cogas is daardoor de enige serieuze gegadigde.

Datum publicatie: 11 april 2024

Type overeenkomst: Huurovereenkomst

Wat: Een perceel grond, gelegen naast Bedrijvenstraat 3 te Wierden, ter grootte van circa 220 m², kadastraal bekend als: Gemeente Wierden, sectie M, nummer 1028 gedeeltelijk.

Objectieve redenen voor 1 op 1 verhuur in deze specifieke situatie zijn:

  1. Het bedrijfspand aan de Bedrijvenstraat 3 te Wierden het perceel grond sinds 1999 in gebruik heeft van de gemeente Wierden.
  2. Het pand van eigenaar is verandert en er een nieuwe huurovereenkomst gesloten dient te worden.
  3. De gemeente de bestaande situatie wil voortzetten.

Datum publicatie: 7 maart 2024

Type overeenkomst: huurovereenkomst

Wat: Een perceel grond, gelegen aan de Oude Almeloseweg 11 te Wierden van circa 45 m2, kadastraal bekend gemeente Wierden sectie O nummer 1896 (ged.).

Objectieve, toetsbare en redelijke criteria voor 1 op 1 uitgifte:

  1. Op grond van het uitgiftebeleid openbaar groen geeft de gemeente Wierden groenstroken uitsluitend uit aan aangrenzende eigenaren. De groenstrook grenst in dit geval aan het perceel van vier (4) aangrenzende eigenaren. Drie (3) daarvan hebben schriftelijk verklaard geen belangstelling te hebben voor huur van deze groenstrook. De resterende aangrenzende eigenaar is daardoor de enige serieuze gegadigde.