Bekendmaking voorgenomen uitgiften

Als gevolg van het Didam-arrest van de Hoge Raad op 26 november 2021(externe link) moet de gemeente Wierden, gelet op het gelijkheidsbeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken. Op deze pagina worden de (voorgenomen) uitgiften van gemeentelijke onroerende zaken bekend gemaakt. Het gaat hier om uitgiften waaraan (nog) geen openbare procedure is voorafgegaan of waar sprake is van een 1 op 1 uitgifte.

Kort geding

Bent u het oneens met een voorgenomen uitgifte? Dan dient u binnen 20 kalenderdagen na publicatie van de desbetreffende voorgenomen uitgifte, een kort geding in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Dient u een kort geding in, dan stelt u ons hiervan op de hoogte. Dit doet u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie. U stuurt uw concept dagvaarding naar Bouwen en Wonen, via bouwenenwonen@wierden.nl

Recht vervalt na 20 kalenderdagen

Dient u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding in, dan vervalt het recht hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Wierden en haar contractspartijen worden onredelijk benadeeld als pas na de (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn, alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) wordt opgekomen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden kunnen, wanneer niet (tijdig) een kort geding aanhangig wordt gemaakt, vanaf 20 kalenderdagen na de datum van de publicatie een besluit nemen over het aangaan van overeenkomsten en daarmee al dan niet overgaan tot de uitgifte van de betreffende onroerende zaken.

Voorgenomen uitgiften

--------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie: 9 maart 2023

Type overeenkomst: koopovereenkomst

Wat: een perceel gemeentegrond, gelegen nabij Spinnewiel 2-20 te Wierden van circa 35 m2, kadastraal bekend gemeente Wierden, sectie N, nummer 3028 (ged.).

Reden(en) voor één op één verkoop aan Enexis Netbeheer BV (hierna te noemen: Enexis) is/zijn:

  1. Enexis is in deze regio de aangewezen netbeheerder en in die hoedanigheid is Enexis verantwoordelijk voor het gehele energienet.
  2. Enexis draagt zorg voor aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid van het energienet.
  3. Uitsluitend aan Enexis komt daarom de bevoegdheid toe om infrastructurele voorzieningen ten behoeve van het energienet aan te leggen.
  4. Om het energienet in stand te houden, te verbeteren dan wel uit te breiden moet Enexis de beschikking te hebben over de hiervoor benodigde gronden. De huidige voorgenomen uitgifte is daarvan een uitvloeisel.
  5. Enexis gaat op het perceel een transformatorstation realiseren voor levering van noodzakelijke nutsvoorzieningen.
  6. Gemeld perceel leent zich hiervoor.
  7. De aanleg is noodzakelijk voor een goede infrastructuur.
  8. Een goede infrastructuur is een publiek belang.

    --------------------------------------------------------------------------------