Bekendmaking voorgenomen uitgiften

Als gevolg van het Didam-arrest van de Hoge Raad op 26 november 2021(externe link) moet de gemeente Wierden, gelet op het gelijkheidsbeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken. Op deze pagina worden de (voorgenomen) uitgiften van gemeentelijke onroerende zaken bekend gemaakt. Het gaat hier om uitgiften waaraan (nog) geen openbare procedure is voorafgegaan of waar sprake is van een 1 op 1 uitgifte.

Kort geding

Bent u het oneens met een voorgenomen uitgifte? Dan dient u binnen 20 kalenderdagen na publicatie van de desbetreffende voorgenomen uitgifte, een kort geding in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Dient u een kort geding in, dan stelt u ons hiervan op de hoogte. Dit doet u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie. U stuurt uw concept dagvaarding naar Bouwen en Wonen, via bouwenenwonen@wierden.nl

Recht vervalt na 20 kalenderdagen

Dient u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding in, dan vervalt het recht hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Wierden en haar contractspartijen worden onredelijk benadeeld als pas na de (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn, alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) wordt opgekomen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden kunnen, wanneer niet (tijdig) een kort geding aanhangig wordt gemaakt, vanaf 20 kalenderdagen na de datum van de publicatie een besluit nemen over het aangaan van overeenkomsten en daarmee al dan niet overgaan tot de uitgifte van de betreffende onroerende zaken.

Voorgenomen uitgiften

--------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie: 1 mei 2023

Type overeenkomst: Koopovereenkomst

Wat: Perceel grond, gelegen in plan Zuidbroek te Wierden

Objectieve redenen voor een 1 op 1 grondtransactie in deze specifieke situatie zijn:

 1. De gemeente Wierden vanuit haar doelstellingen in de lokale woonagenda innovatieve woonvormen wenst te realiseren.
 2. Vereniging Hôfke te Wierden en de gemeente Wierden al geruime tijd in gesprek zijn over een lokaal initiatief voor het realiseren van hofjeswoningen.
 3. Het bouwen van hofjeswoningen binnen de categorie innovatieve woonvormen valt.
 4. Het bouwen van hofjeswoningen bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen vanuit de lokale woonagenda.
 5. De gemeente Wierden in het bestemmingsplan Zuidbroek een plek heeft aangewezen voor het realiseren van hofjeswoningen.
 6. De gemeente Wierden in de vorm van een CPO-project de bouwgrond bereid is aan te bieden aan vereniging Hôfke te Wierden.
 7. Belangstellenden zich kunnen aanmelden bij vereniging Hôfke te Wierden om deel te nemen in het project.

--------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie: 11 april 2023

Type overeenkomst: Anterieure overeenkomst

Wat: Percelen grond, gelegen aan de Nijverdalsestraat en De Marke te Wierden

Objectieve redenen voor een 1 op 1 grondtransactie in deze specifieke situatie zijn:

 1. Er is een plan ontwikkeld op de hoek Nijverdalsestraat/ De Marke in Wierden.
 2. In het kader van goede ruimtelijke ontwikkeling, zijn met de ontwikkelaar afspraken gemaakt over de uitvoering van het plan.
 3. Om tot uitvoering van het plan te komen, is een grondtransactie nodig tussen ontwikkelaar en gemeente.
 4. De gemeente heeft in een anterieure overeenkomst afspraken gemaakt met de ontwikkelaar over de overdracht van gronden om realisatie van het plan mogelijk te maken.

  --------------------------------------------------------------------------------