Bezwaar: Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u het bezwaarschrift moet sturen.
 • Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit is bekendgemaakt.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wat moet ik doen?

Een bezwaar maken kan digitaal of per brief.

Digitaal

Via onderstaande button kunt u via een digitaal formulier bezwaar maken. In het formulier vindt u ook de mogelijkheid om eventuele bijlagen toe te voegen.

Bezwaar maken

Per brief

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. U verstuurt de brief naar: 
Gemeente Wierden, Postbus 43, 7640 AA Wierden. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:

 • uw naam en adres
 • de datum van uw bezwaar
 • om welk besluit het gaat
 • waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening

Hoelang duurt het?

 • De gemeente Wierden heeft een bezwaarschriftencommissie  Deze commissie adviseert het bestuursorgaan over het bezwaarschrift.
 • Na advies van de bezwaarschriftencommissie moet het bestuursorgaan een besluit op het bezwaarschrift nemen. Hiervoor hebben zij 12 weken.
 • Het bestuursorgaan kan deze termijn verlengen met maximaal 6 weken. U krijgt hiervan altijd bericht.

Bezwaar intrekken

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken? Dat kunt u doen via het digitale formulier, via onderstaande button.

Bezwaar intrekken

Commissie bezwaarschriften

De gemeente Wierden hecht grote waarde aan een onafhankelijke beoordeling van uw bezwaar. Daarom is er een externe, onafhankelijke commissie bezwaarschriften ingesteld. De commissie behandelt bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten die de gemeenteraad, het college of de burgemeester heeft genomen. Deze commissie geeft het bestuursorgaan advies over het ingediende bezwaarschrift.

Lees meer over Commissie bezwaarschriften

Beroep indienen

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Overijssel. De bestuursrechter van de Rechtbank Overijssel behandelt uw beroep. Meer informatie vind u via de website van de rechtbank.  

Raad van State

In sommige gevallen is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met een omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). U betaalt griffierecht voor uw beroep. Meer informatie vind u via de website van de Raad van State

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaar- of beroepschrift indient, gaat het genomen besluit toch gelden. Zo mag bijvoorbeeld de bouwer zijn vergunning gebruiken voordat op uw bezwaar is beslist. Wilt u dat het besluit tijdens uw procedure tijdelijk ongeldig is of wordt uitgesteld? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank of de Raad van State. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort. Meer informatie leest u in de brochure 'Bezwaar en beroep'.

Let op: een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als u ook een bezwaar of beroep indient.