Herinrichting Prins Hendrikstraat & Jacobsonstraat

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en hevige stortbuien. Om overlast door extreem weer te voorkomen, is het nodig om maatregelen te nemen. Gemeente Wierden kiest er daarom voor om bij de Prins Hendrikstraat & Jacobsonstraat het regenwater dat op de straat valt niet meer aan te laten sluiten op het vuilwaterriool. Daarnaast wordt het plantsoen in de Jacobsonstraat verlaagd om in noodgevallen daar het regenwater op te kunnen opvangen.

Nieuw ontwerp Prins Hendrikstraat & Jacobsonstraat

In afstemming met de buurt is de gemeente Wierden in 2022 tot een definitief ontwerp gekomen van de Jacobsonstraat en Prins Hendrikstraat. Onderaan deze pagina vindt u ‘onder documenten’ het definitieve ontwerp en een document met buurtvragen en antwoorden daarop.

Klimaatmaatregelen bij eigen woning

Om zoveel mogelijk schoon regenwater op te vangen in de Prins Hendrikstraat & Jacobsonstraat, stimuleren wij de bewoners van deze straten om ook bij hun eigen woning de regenpijpen af te koppelen. En daar helpen we graag bij. Dit doen we door in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden voor eigen situatie te bespreken. Maar ook door tijdens de herinrichting de werkzaamheden voor het afkoppelen van de regenpijpen aan de voorzijde van de woning op ons te nemen. Uiteraard gebeurd dit in overleg met de bewoner.

Inwoners van de Prins Hendrikstraat & Jacobsonstraat kunnen voor meer informatie contact opnemen met de collega's van Ruimtelijk Beheer en Realisatie:

Subsidie voor klimaatmaatregelen

Voor inwoners die ook regenpijpen aan de achterzijde van hun woning willen afkoppelen of andere maatregelen willen toepassen heeft de Gemeente wierden een subsidieregeling. In 2024 wordt hiervoor een bedrag van in totaal €25.000,- beschikbaar gesteld. Er zijn drie maatregelen waarvoor inwoners een deel van de gemaakte kosten kunnen terugvragen. De regeling geldt voor het plaatsen van een regenton, het afkoppelen van de regenpijp van daken/erfverharding of het vervangen van tegels door groen, zoals planten of gras. Afhankelijk van welke maatregel wordt een deel van de kosten vergoed.

Kijk voor meer informatie op onze website 

Tijdslijn

 1. Momenteel bezig: Oplevering werk -

  Aannemer Lansink heeft het werk opgeleverd aan de gemeente. Tijdens de opname (een rondgang langs het uitgevoerde werk) is gezamenlijk gekeken of alles voldoet aan hetgeen gevraagd is. Een paar kleine herstelpunten zijn opgeschreven, deze zijn naderhand hersteld. Ook het afkoppelen aan de voorzijde van veel woningen is in de afgelopen periode gedaan, hier zijn geen opmerkingen over gemaakt.

  Het planten van alle bomen en heesters/struiken moet nog gedaan worden, afgesproken is dat dit komend najaar gedaan wordt. Het planten zal deels in het bijzijn van wethouder Gertjan ten Brinke gedaan worden.

  Er is veel werk verzet wat soms tot overlast heeft geleid. Mede namens de aannemer bedankt voor uw begrip!

 2. Afgerond: Aanleg infiltratieriool middenterrein Pr. Hendrikstraat -

  Het asfalt van het speelveld op het middenterrein aan de Prins Hendrikstraat is verwijderd. Hier wordt op korte termijn een begin gemaakt met de aanleg van het laatste stukje infiltratieriool als overloop naar de aan te leggen wadi.
  Het graven van deze wadi is deels uitgevoerd en wordt de komende weken afgerond. Het straatwerk rondom deze wadi is nagenoeg gereed, in de komende week wordt ook de weg voor de Eikengroep voorzien van gebakken stenen.
  Gelijk met de aanleg van de wadi wordt ook het straatwerk in de Jacobsonstraat van de Kruissteenweg aangepakt. De verwachting is dat medio juni het werk grotendeels afgerond kan worden.

 3. Afgerond: Afronding rioolwerkzaamheden Jacobsonstraat en Prins Hendrikstraat -

  Het nieuwe riool in de Jacobsonstraat rondom de nieuwe wadi, van nr. 5 t/m 67, is gelegd. Uiteraard is eerst het oude riool verwijderd en als asbesthoudend afgevoerd. De rioolsleuf is weer opgevuld en er is gebroken puin ("menggranulaat") aangebracht als extra funderingslaag. De stratenmakers zijn nu volop aan het werk met de nieuwe bestrating. De parkeervakken voor nr. 5 t/m 23 zijn ook al gereed. In de week na Pinksteren is de rijbaan rondom de Eikengroep weer aangelegd.

  Door aannemer Lansink is maandag 13 mei gestart met het laatste stukje riool aanleggen vanaf de Kruissteenweg tot aan de Prins Hendrikstraat. Naar verwachting zal dit deel in de week na Pinksteren afgerond kunnen worden. Hier gaan dan aansluitend de stratenmakers met de nieuwe straat aan de slag.

 4. Afgerond: Vervanging riool achterin de Jacobsonstraat -

  De werkzaamheden worden achterin de Jacobsonstraat uitgevoerd. Hier is ten dele de bestrating en het oude riool verwijderd. Tot aan huisnummer 43-45 is ook het nieuwe riool gelegd. Alle ontgravingen worden nu eerst aangevuld om de aanwonenden weer bereikbaar te krijgen. Vanaf volgende week maandag 22 april wordt het laatste deel van de bestrating in de Jacobsonstraat opgebroken om hier het oude riool te vervangen voor nieuw riool.

  In de Prins Hendrikstraat voorzien de stratenmakers de rijbaan van vrijgekomen gebakken stenen.

 5. Afgerond: Voortgang werkzaamheden Wierden-West -

  De herinrichtingswerkzaamheden in de Prins Hendrikstraat en Jacobsonstraat verlopen voorspoedig. Eind maart zijn er een aantal rioolputten geplaatst op de kruising van bovengenoemde straten. Hiermee zijn de rioolwerkzaamheden in de Prins Hendrikstraat afgerond. Het straatwerk wordt aangelegd terwijl het trottoir aan woningzijde nagenoeg gereed is.
   

  Op dinsdag 2 april is de aannemer gestart met het straatwerk op de T-splitsing met de Weth. Van Buurenstraat. De uitvoering zal circa 2 weken duren. Aansluitend zal dan de rijbaan van de Prins Hendrikstraat gestraat worden.

  Ondertussen gaat de firma Lansink volop verder met de rioolwerken in de Jacobsonstraat.

 6. Afgerond: Opbreken laatste deel rijbaan Prins Hendrikstraat -

  De bestrating wordt verwijderd om het nieuwe riool te leggen. Ook wordt gestart met de werkzaamheden aan de voorzijde van de woningen om de regenpijpen aan te sluiten op het nieuwe infiltratieriool.

 7. Afgerond: Start werkzaamheden: saneren (gedeelte van de) riolering en verwijderen riolering -

  Vorig jaar bleek uit onderzoek dat er asbest is verwerkt in de rioolverbindingen. Een deel van het riool wordt dan ook eerst gesaneerd, dat wil zeggen dat de aanwezige asbest wordt verwijderd. Bij de werkzaamheden is gemeten hoeveel asbest daadwerkelijk vrijkomt. Uit de metingen bleek dat er geen asbest vrijkomt. De aannemer kan dus zelf verder met het verwijderen  van de riolering. De aannemer zorgt ervoor dat de verwijderde riolering wordt afgevoerd naar een erkend bedrijf op het gebied van asbesthoudend materiaal.

 8. Afgerond: Inloopbijeenkomst ‘Afkoppelen regenwater’ -

  Tijdens de inloopbijeenkomst werd het belang van afkoppelen van het regenwater toegelicht. Aansluitend konden inwoners vragen stellen en de mogelijkheden voor het afkoppelen van regenwater voor hun eigen woning bespreken. Ook was er deze avond de mogelijkheid om de uitvoeringstekening voor de herinrichting van de Prins Hendrikstraat en Jacobsonsraat te bekijken.

 9. Afgerond: Start voorbereidende werkzaamheden -

  De aannemer is bezig geweest met voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten van het opslagterrein aan de Jacobsonstraat en het verwijderen van bestrating in de Prins Hendrikstraat.

 10. Afgerond: Presentatie ontwerp -

  Het definitief ontwerp is gepresenteerd aan omwonenden (zie documenten).