Klimaatmaatregelen in bestaande wijken

Al meer dan een eeuw wordt er in het stedelijk gebied riolering aangelegd om het afvalwater en regenwater af te voeren. Er zijn echter altijd piekbuien die niet door het riool kunnen worden verwerkt, met wateroverlast tot gevolg. Door klimaatverandering moet er steeds vaker rekening gehouden moeten worden met extreme situaties (wolkbreuken, droogte en hittegolven) en moet de gemeente bestaande wijken hierop gaan inrichten. Samen met de bewoners wil de gemeente Wierden deze opgave oppakken!

Daarbij houdt de gemeente Wierden zoveel mogelijk rekening met ontharden, vergroenen en ruimte voor water en buffering van water voor drogere tijden en wordt er gebruik gemaakt van de kenmerken van de wijk zoals hoogteverschillen. Bij het opnieuw inrichten maakt de gemeente gebruik van meelift-momenten zoals rioolvervanging, groot onderhoud aan de verharding en herinrichtingen. In 2023 is de gemeente Wierden bezig met de volgende klimaatmaatregelen:

Wijk Goorens, Enter

De gemeente helpt de school De Roerganger met het vergroenen van het schoolplein. Maar daar stopt het niet, we gaan verder: ook de omgeving rondom de school wordt klimaatbestendig ingericht. Er wordt een wadi aangelegd waar het regenwater in noodgevallen naar toe kan stromen en infiltreren. Daarnaast is er een nieuw groenplan gemaakt voor deze omgeving. In juni start de uitvoeringsfase. Benieuwd naar het ontwerp? Lees hier alles over het groenplan van de Roerganger.

Vergroenen Kruizemunthof

In het najaar van 2023 wordt de omgeving rondom de rolschaatsbaan aan de Kruizemunthof heringericht. De gemeente Wierden en de directie en leerlingen van basisschool de Morgenster hebben samen nagedacht over deze herinrichting. Het plan om de rolschaatsbaan her in te richten als een multifunctionele buitenruimte komt voort uit een buurtinitiatief. Eind 2021 is in samenwerking met basisschool de Morgenster het project opnieuw opgepakt. Er is een nieuw plan en bijbehorend ontwerp gemaakt gericht op de klimaatadaptatie. Ontharden, vergroenen en ruimte voor water en buffering van water voor drogere tijden vormt in dit project de basis. Daarnaast is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en behoeften uit de buurt, die destijds naar voren kwamen tijdens het participatietraject. Het plan is voorgelegd aan woningcorporatie Reggewoon. Lees meer over dit project op www.wierden.nl/vergroenen-kruizemunthof

Wijk Wierden West, Wierden

Wierden West wordt de komende tijd op wijkniveau nader uitgewerkt. Concrete oplossingen, zoals een ondergronds en een bovengronds hemelwatersysteem, robuuste groene ruimtes met (natuur)speelgelegenheden, grote verkoelende bomen en veilige langzaam-verkeersroutes, worden onderzocht.

Wierden West fase I is al concreet. In de Prins Hendrikstraat wordt naast het bestaande riool een nieuw regenwaterriool gelegd waarin het regenwater wordt opgevangen en naar de ondergrond kan infiltreren. Bij het plantsoen in de Jacobsonstraat wordt het regenwater uit de buurt opgevangen in een wadi, waarna het in de bodem kan infiltreren. Ook worden de huidige parkeervakken omgevormd naar groen-parkeren. Na de bouwvak start de gemeente met de uitvoering.

[foto volgt]