Bekendmaking voorgenomen uitgiften

Als gevolg van het Didam-arrest van de Hoge Raad op 26 november 2021 moet de gemeente Wierden, gelet op het gelijkheidsbeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken. Op deze pagina worden de (voorgenomen) uitgiften van gemeentelijke onroerende zaken bekend gemaakt. Het gaat hier om uitgiften waaraan (nog) geen openbare procedure is voorafgegaan of waar sprake is van een 1 op 1 uitgifte.

Kort geding

Bent u het oneens met een voorgenomen uitgifte? Dan dient u binnen 20 kalenderdagen na publicatie van de desbetreffende voorgenomen uitgifte, een kort geding in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Dient u een kort geding in, dan stelt u ons hiervan op de hoogte. Dit doet u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie. U stuurt uw concept dagvaarding naar Bouwen en Wonen, via bouwenenwonen@wierden.nl

Recht vervalt na 20 kalenderdagen

Dient u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding in, dan vervalt het recht hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Wierden en haar contractspartijen worden onredelijk benadeeld als pas na de (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn, alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) wordt opgekomen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden kunnen, wanneer niet (tijdig) een kort geding aanhangig wordt gemaakt, vanaf 20 kalenderdagen na de datum van de publicatie een besluit nemen over het aangaan van overeenkomsten en daarmee al dan niet overgaan tot de uitgifte van de betreffende onroerende zaken.

Datum publicatie: 8 juli 2022

Type overeenkomst: Huurovereenkomst

Wat: Een perceel grond, gelegen aan de Vijverweg te Wierden, ter grootte van circa 9.458 m².

Objectieve redenen voor 1 op 1 verhuur in deze specifieke situatie zijn:

 1. Volkstuindersvereniging De Hooilanden Wierden huurt sinds 1998 het perceel grond als volkstuincomplex van de gemeente.
 2. Door tijdsverloop is de huurovereenkomst verlopen en dient er een nieuwe huurovereenkomst gesloten te worden.
 3. De gemeente wil de bestaande situatie voortzetten.
 4. De volkstuindersvereniging heeft een unieke positie ten opzichte van mogelijk andere geïnteresseerden.
 5. De huurovereenkomst wordt op dezelfde wijze met volkstuindersvereniging De Hooilanden voortgezet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie: 6 juli 2022

Type overeenkomst: Koopovereenkomst

Wat: Een perceel grond, gelegen bij Almelosestraat 46 te Wierden, ter grootte van circa 88 m².

Objectieve redenen voor 1 op 1 verhuur in deze specifieke situatie zijn:

 1. Op grond van het uitgiftebeleid openbaar groen geeft de gemeente Wierden  groenstroken uitsluitend uit aan aangrenzende eigenaren.
 2. De groenstrook grenst in dit geval aan het perceel van één aangrenzende eigenaar en komt daardoor niet in aanmerking voor uitgifte aan andere potentiële gegadigden.
 3. Het perceel grond is reeds in gebruik bij koper.
 4. De gemeente wil het gebruik reguleren door een overeenkomst te sluiten.
 5. Het gebruik wordt op dezelfde wijze voortgezet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie: 5 juli 2022

Type overeenkomst: Koopovereenkomst

Wat: Een perceel grond, gelegen aan de Ireneweg ong. te Enter, ter grootte van circa 660 m².

Objectieve redenen voor 1 op 1 verhuur in deze specifieke situatie zijn:

 1. Het perceel grond is reeds in gebruik bij koper.
 2. De gemeente wil het gebruik reguleren door een overeenkomst te sluiten.
 3. Koper is eigenaar van de aangrenzende percelen.
 4. Koper heeft een unieke positie ten opzichte van mogelijk andere geïnteresseerden.
 5. Het gebruik wordt op dezelfde wijze voortgezet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie: 5 juli 2022

Type overeenkomst: koopovereenkomst

Wat: een perceel groen, gelegen aan De Aa 23 te Wierden van circa 6 m2, kadastraal bekend gemeente Wierden sectie O nummer 2622 (ged.).

Objectieve reden(en) voor 1 op 1 verkoop in deze specifieke situatie is/zijn:

 1. Op grond van het uitgiftebeleid openbaar groen geeft de gemeente Wierden  groenstroken uitsluitend uit aan aangrenzende eigenaren.

De groenstrook grenst in dit geval aan het perceel van één aangrenzende eigenaar en komt daardoor niet in aanmerking voor uitgifte aan andere potentiële gegadigden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie: 27 juni 2022

Type overeenkomst: Huurovereenkomst

Wat: Een perceel grond, gelegen aan de Eversweg te Enter, ter grootte van circa 7.015 m².

Objectieve redenen voor 1 op 1 verhuur in deze specifieke situatie zijn:

 1. Volkstuindersvereniging ’t Leijerweerd Enter huurt sinds 1998 het perceel grond als volkstuincomplex van de gemeente.
 2. Door tijdsverloop is de huurovereenkomst verlopen en dient er een nieuwe huurovereenkomst gesloten te worden.
 3. De gemeente wil de bestaande situatie voortzetten.
 4. De volkstuindersvereniging heeft een unieke positie ten opzichte van mogelijk andere geïnteresseerden.
 5. De huurovereenkomst wordt op dezelfde wijze met volkstuindersvereniging ’t Leijerweerd voortgezet.