Bekendmaking voorgenomen uitgiften

Als gevolg van het Didam-arrest van de Hoge Raad op 26 november 2021(externe link) moet de gemeente Wierden, gelet op het gelijkheidsbeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken. Op deze pagina worden de (voorgenomen) uitgiften van gemeentelijke onroerende zaken bekend gemaakt. Het gaat hier om uitgiften waaraan (nog) geen openbare procedure is voorafgegaan of waar sprake is van een 1 op 1 uitgifte.

Kort geding

Bent u het oneens met een voorgenomen uitgifte? Dan dient u binnen 20 kalenderdagen na publicatie van de desbetreffende voorgenomen uitgifte, een kort geding in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Dient u een kort geding in, dan stelt u ons hiervan op de hoogte. Dit doet u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie. U stuurt uw concept dagvaarding naar Bouwen en Wonen, via bouwenenwonen@wierden.nl

Recht vervalt na 20 kalenderdagen

Dient u binnen de 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding in, dan vervalt het recht hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Wierden en haar contractspartijen worden onredelijk benadeeld als pas na de (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn, alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) wordt opgekomen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden kunnen, wanneer niet (tijdig) een kort geding aanhangig wordt gemaakt, vanaf 20 kalenderdagen na de datum van de publicatie een besluit nemen over het aangaan van overeenkomsten en daarmee al dan niet overgaan tot de uitgifte van de betreffende onroerende zaken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie: 7 november 2022

Type overeenkomst: koopovereenkomst

Wat: Een perceel groen, gelegen aan de Kamillelaan 15 te Wierden van circa 44 m2, kadastraal bekend gemeente Wierden sectie O nummer 2135 (ged.).

Reden(en) voor één op één verkoop in deze specifieke situaties is/zijn:

1. Op grond van het uitgiftebeleid openbaar groen geeft de gemeente Wierden groenstroken uitsluitend uit aan aangrenzende eigenaren. De groenstrook grenst in dit geval aan het perceel van één aangrenzende eigenaar en komt daardoor niet in aanmerking voor uitgifte aan andere potentiële gegadigden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie: 1 november 2022

Type overeenkomst: koopovereenkomst

Wat: een perceel gemeentegrond, gelegen aan de Stationsweg te Enter van circa 9 m2, kadastraal bekend gemeente Wierden sectie E nummer 9452 (ged.).

Reden(en) voor één op één verkoop aan Coteq Netbeheer BV, gevestigd te Almelo, is/zijn:

  1. Op het te verkopen perceel heeft Coteq Netbeheer BV ter uitvoering van haar wettelijke taak een gasstation gerealiseerd voor de levering van noodzakelijke nutsvoorzieningen.
  2. De locatie is door partijen als geschikt aangemerkt voor de realisatie van het gasstation.
  3. Het staat vast dat Coteq Netbeheer BV de enige serieuze kandidaat is ten behoeve van de nutsvoorziening op deze locatie.
  4. Alleen door deze grondverkoop kan de gemeente het algemeen belang dienen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------