Het college van de gemeente Wierden adviseert de gemeenteraad om het kunstgras sportveld aan de Sportlaan ten noorden van de Bornerbroekseweg aan te wijzen als locatie voor de realisatie van de scholen Talenter, De Wegwijzer en bijbehorende voorzieningen. Het college trekt deze conclusie op basis van de uitkomsten van het Haalbaarheidsonderzoek  2.0 naar de nieuwbouw van scholen. Genoemde locatie, aangeduid als locatie 11, komt in het onderzoek als een van de meest geschikte locaties naar voren.

Locatie 11 heeft volgens het college van de onderzochte locaties de meeste potentie om als schoollocatie te functioneren. Het haalbaarheidsonderzoek 2.0 concludeert dat 7 locaties potentieel geschikt zijn om de scholen te realiseren. Echter,  locatie 11 heeft een aantal duidelijke argumenten om hiervoor te kiezen.  

Argumenten

  • De locatie is met ruim 9000 m2 voldoende groot voor het bouwprogramma met Kiss en Ride, speelruimte voor de kinderen en eventueel een bibliotheek. Daarnaast is het terrein voldoende groot om inrichtingskeuzes te maken die bijdragen aan het (blijvend) woongenot van omwonenden.
  • De locatie ligt binnen de bebouwde kom en kan rekenen op steun van de scholen en provincie.
  • Autoverkeer naar de school kan waarschijnlijk grotendeels worden opgevangen door een weg die daarvoor voldoende capaciteit heeft.
  • De locatie ligt op loopafstand van de sporthal, zonder gevaarlijke oversteek voor de kinderen. Tevens ligt er een vrijliggend fietspad – fietssuggestiestrook tussen de school en de sporthal.
  • De school kan de entree van het dorp Enter markeren en is goed inpasbaar in groen.

Uitgesloten locaties

Wanneer de gemeenteraad het advies opvolgt vallen erzes mogelijke locaties af, die door onderzoekbureau PentaRho in principe geschikt bevonden werden voor de bouw van de scholen. Een uitgebreide motivatie is te vinden op www.wierden.nl/nieuwbouwscholen.

Bestemmingsplanherziening noodzakelijk

Als de gemeenteraad het advies van het college overneemt is een bestemmingsplanherziening nodig. De beoogde locatie heeft nog niet de juiste bestemming om de bouw van de scholen mogelijk te maken. De gemeente gaat uit van 1 bestemmingsplanherziening waarmee zowel de sportvelden als de scholen mogelijk gemaakt gaan worden. Voordat een bestemmingsplanprocedure gestart kan worden moeten de hoofdlijnen duidelijk zijn. Naast een bestemmingsplanherziening zal de grond verworven moeten worden. Hierover zal, nadat de raad over de locatie heeft besloten, de gemeente Wierden in gesprek gaan met de eigenaar.

Vervolg

Na het besluit van de gemeenteraad wordt er gewerkt aan een inrichtingsplan op hoofdlijnen voor de school en de omgeving. Dit plan moet de nodige richting geven aan de keuzes in het bestemmingsplan. Het inrichtingsplan wordt besproken met belanghebbenden en omwonenden. Zij krijgen een adviserende rol bij de planvorming. Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 4 april zal de gemeenteraad naar verwachting een besluit nemen over de locatie van de nieuwbouw scholen in Enter.