Het college van de gemeente Wierden heeft de gemeenteraad voorgesteld om het huidige afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking in te trekken en te herijken. Gevolg hiervan is dat principeverzoeken voor nieuwe zonneparken niet door het college worden beoordeeld totdat het herijkte beleid is vastgesteld.

Gevolgen initiatiefnemers nieuwe zonneparken

Het opschorten van de beoordeling van principeverzoeken voor nieuwe zonneparken is dus van tijdelijke aard. Het college blijft vasthouden aan het realiseren van 50 hectare zon op land om haar duurzaamheidsdoelstelling voor 2030 te behalen en houdt hiermee dus vast aan het RES Twente bod 1.0. Op grond van nieuwe ontwikkelingen in o.a. het landelijke  gebied (o.a. Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)), de ruimteclaims op agrarische grond voor maatschappelijke opgaven en de Toekomstvisie zal de herijking starten in de zomer van 2023. Hierbij speelt mee dat door de netschaarste nieuwe parken naar verwachting op zijn vroegst in 2026 op het elektriciteitsnet kunnen aansluiten.

Verwachting is dat het resultaat van de herijking na de zomer van 2023 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De initiatiefnemers die mogelijk worden geraakt door de tijdelijke opschorting, zijn hierover geïnformeerd. Zo ook het Twentse energiebedrijf Pure Energie dat onlangs op verzoek van de gemeente Wierden de informatieavond van 2 februari 2023 over het beoogde zonnepark aan de Kippershoekweg annuleerde.

Informatieavond

De initiatiefnemer Pure Energie was in de veronderstelling dat een informatieavond gehouden kon worden voordat het college een besluit had genomen over het principeverzoek. In het afwegingskader staat vermeld dat er eerst een besluit moet zijn genomen over het principeverzoek voordat een bijeenkomst belegd kan worden. Het college wil ten aanzien van dit punt vasthouden aan wat is vastgelegd in het huidige afwegingskader.

Naast het principeverzoek voor het beoogde zonnepark aan de Kippershoekweg worden vier andere principeverzoeken ook pas beoordeeld als het afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking is herijkt.