Op 6 juni a.s. staat de Wierdense gemeenteraad voor een belangrijke keuze in de energietransitie. Als de gemeente Wierden zelf regie wil houden op initiatieven voor windenergie moet zij voor 1 juli a.s. windbeleid vaststellen en een zoekgebied voor windenergie aanwijzen.

Gemeentelijke doelstelling

Realisatie van de Wierdense gemeentelijke doelstelling, om op termijn te kunnen voorzien in de energiebehoefte, werd tot op heden alleen ingevuld met zonne-energie. De gemeente Wierden heeft hiervoor in 2021 een bod ingediend bij de Regionale Energiestrategie Twente (RES 1.0) van 56 gwh, te realiseren door zonneparken (50 ha) en zon op dak (20 ha).

Echter door een aantal factoren, waaronder onder andere het minder snel waarmaken van de opgave voor de Regionale Energiestratie (RES) in Twente en het feit dat veel gemeenten insteken op zonne-energie waardoor de ruimte op het elektriciteitsnet ontbreekt, moeten de Twentse gemeenten voor 1 juli a.s. een windbeleid en zoekgebieden voor windturbines vastleggen. “Als we geen regie nemen, neemt de provincie dit van ons over”, aldus wethouder Duurzaamheid, Richard Kortenhoeven.

“Al vanaf deze zomer zal de provincie Overijssel, bij ontbreken van zoekgebieden en windbeleid, projecten voor windenergie uit moeten voeren conform de Energiewet. Wij hebben diverse gesprekken gevoerd met de Provincie Overijssel, echter wordt ons geen andere mogelijkheid geboden.” Wanneer de gemeente Wierden voor 1 juli geen vastgesteld windbeleid en zoekgebieden voor windturbines heeft, heeft de Provincie het bevoegd gezag.

Regie op wind

Het was geen makkelijke keuze voor het college van de gemeente Wierden. Kortenhoeven: “We hebben in 2021 met het vaststellen van onze Wierdense doelstelling weloverwogen ingezet op zonne-energie. Wij zien daarvoor ook nog steeds de mogelijkheden. Alleen eist de Provincie nu een andere koers van ons.” Door een voorlopig, indicatief zoekgebied en uitgangspunten voor een voorgenomen windenergie-beleid vast te stellen wil de gemeente Wierden zelf de regie houden. “Alleen dan kunnen we in gesprek met initiatiefnemers, hebben we invloed op de voorwaarden van de initiatieven en kunnen we onze inwoners erbij betrekken. Waarbij we in eerste instantie de voorkeur geven aan het volledig onder eigen regie uitvoeren. Daarom verkennen we nu de mogelijkheden voor een gemeentelijk energiebedrijf.”

Voorlopig indicatief zoekgebied in nabijheid Wierdense Veld

Op basis van eerder technisch onderzoek  vanuit de RES Twente is dit zoekgebied naar voren gekomen. Dit is grofweg het gebied tussen de Vossenbosweg en het Wierdense veld en een klein gedeelte ten noordwesten van het Wierdense veld bij de Schaddenbeltsweg. Hierbij is gekeken naar landschappelijke waarden, bevolkingsdichtheid, nabijheid bedrijventerreinen, grote infrastructurele onderbrekingen, afstanden tot de bebouwde kom van de kernen, waterwingebieden en laagvliegroutes. Zie voor kaartmateriaal de website www.wierden.nl/duurzaamheid.

Informatieve inloopavond woensdag 10 mei

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen omtrent windenergie en wat dat voor u als inwoner kan betekenen? Gemeente Wierden organiseert op 10 mei tussen 19.00 uur en 21.00 uur in de Raadzaal in het gemeentehuis in Wierden een informatie inloopbijeenkomst. U bent van harte welkom om tussen 19:00 uur en 21:00 uur binnen te lopen. De opzet van deze avond is van informatieve aard. U ontvangt informatie over de noodzaak om als gemeente windbeleid vast te stellen, zoekgebieden voor windenergie aan te wijzen, hoe de gemeente Wierden hiervoor samen met de betrokkenen kaders voor vast wil stellen en hoe het proces er verder uit komt te zien.

Zoekgebied windenergie

Het oranje gearceerde gebied is het voorlopige indicatief zoekgebied.