Sta je midden in de samenleving en denk je graag mee over wat er nodig is om prettig en gezond te kunnen (blijven) wonen en meedoen in de gemeente Wierden? En heb je het in je om mensen te verbinden en  goed samen te laten werken? Dan is de Cliëntenraad Sociaal Domein op zoek naar jou!

Wat doet de Cliëntenraad Sociaal Domein?

Het gemeentebestuur wil graag weten wat er speelt bij haar inwoners. Daarom is er de Cliëntenraad Sociaal Domein. De CRSD geeft gevraagd én ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van:

 • Wonen
 • Zorg en welzijn
 • Werk en inkomen
 • Jeugdzorg en passend onderwijs
 • Hulp in de huishouding
 • Meedoen in de samenleving
 • Hulpmiddelen en passend vervoer
 • Prettige en veilige leefomgeving

Al deze thema’s vormen samen het ‘sociaal domein’.

Wie zitten er in de Cliëntenraad Sociaal Domein?

In de CRSD zitten vertegenwoordigers van organisaties en/of mensen met specifieke deskundigheid op het terrein van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

De CRSD spreekt namens:

 • Ouderen
 • Jeugd
 • Chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Mantelzorg en vrijwilligers
 • Mensen die onder de participatiewet vallen
 • Diaconie en caritas
 • Vrouwenorganisaties
 • Vluchtelingenwerk

Wat verwacht de Cliëntenraad Sociaal Domein van de onafhankelijk voorzitter?

De voorzitter:

 • Houdt voor het functioneren van de CRSD de ontwikkelingen bij op de diverse gebieden van het Sociaal Domein (Wmo-Participatiewet-Jeugdwet);
 • Zit de vergaderingen van de CRSD voor;
 • Behartigt de belangen van de CRSD bij de gemeente;
 • Stelt adviezen op in overleg met de leden van de CRSD;
 • Heeft een heldere visie op het functioneren van de CRSD;
 • Is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het jaarverslag;
 • Onderhoudt contacten intern met de clusters en extern met het regionaal voorzittersoverleg.

Wat is het profiel waar we naar zoeken?

De voorzitter:

 • Denkt graag mee in beleidsvorming en heeft affiniteit met advisering en belangenbehartiging
 • Heeft kennis van het brede beleids- en werkterrein van het Sociaal Domein en/of is bereid zich hierin te verdiepen
 • Heeft een goed inlevingsvermogen, kan goed luisteren en doorvragen
 • Kan analytisch en strategisch denken en kan coördineren
 • Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Woont in de gemeente Wierden (Wierden, Enter, Hoge Hexel, Notter, Rectum, Ypelo, Zuna)
 • Is niet politiek of ambtelijk actief in de gemeente Wierden
 • Is onafhankelijk en is dan ook niet werkzaam in een beleidsfunctie bij de gemeente Wierden of een organisatie waarmee de gemeente een zakelijke of subsidierelatie heeft voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en/of Participatiewet

Meer informatie en reageren

 • De CRSD vergadert eens per maand op de maandagavond van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur in het gemeentehuis in Wierden
 • De functie vraagt een inzet van gemiddeld 6 uur per maand, inclusief de vergadering
 • De zittingstermijn is 4 jaar en kan één keer verlengd worden
 • De CRSD heeft een internetpagina: www.wierden.nl/clientenraad-sociaal-domein. Hier vind je onder andere de jaarverslagen van de CRSD van de afgelopen jaren

Voor meer informatie je contact opnemen met:

Wil je ervoor gaan? Stuur dan je brief en CV naar m.veldhuis@wierden.nl