De gemeente Wierden heeft de jaarrekening over 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 7,3 miljoen. Dit positieve saldo wordt vooral toegeschreven aan eenmalige financiële meevallers, waaronder een fors hogere algemene uitkering, hogere opbrengsten uit leges voor omgevingsvergunningen en voordelen op kortlopende rente en grondexploitatie.

Investeren in de Toekomst 

Het college stelt voor het positieve resultaat strategisch in te zetten om de toekomstige investeringen te waarborgen. Er wordt een deel gestort in de reserve Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), om daarmee toekomstige investeringen in schoolgebouwen mogelijk te maken. Daarnaast wordt er geld beschikbaar gemaakt voor de verdere uitvoering van de Omgevingswet. Ook wordt er budget toegevoegd aan het Programma Landelijk Gebied Wierden 2024 om een gebiedsgerichte aanpak mogelijk te maken. Het resterende deel van het jaarresultaat wordt gestort in de algemene reserve om de financiële positie van de gemeente te versterken. Wethouder Richard Kortenhoeven: “Uiteraard zijn we erg blij met dit resultaat.  Onderwijshuisvesting heeft op dit moment de hoogste prioriteit en daarom stellen we de raad voor om de IHP reserve te vullen met 5 miljoen. Daarnaast blijft er nog wat ruimte om eenmalige investeringen te doen.”

Uitdagingen

Ondanks het positieve resultaat van 2023, zitten er forse uitdagingen aan te komen. “We zien vanaf 2026 een flinke terugval in de middelen die we van het Rijk ontvangen, waardoor het moeilijker wordt om structurele uitgaven te doen. Dat betekent dat we de komende jaren in de NMB terughoudender moeten zijn met nieuwe ambities. De mindering in financiële middelen zorgt voor een zeer onwenselijke situatie nu de maatschappelijke opgaven van dit moment juist vragen om structurele uitgaven,” zegt wethouder Richard Kortenhoeven. De gemeente Wierden is, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de overige Twentse gemeenten, in gesprek met het Rijk voor een duurzame financiële oplossing. Hierbij wordt de discussie gevoerd over welke taken uit te voeren zijn met de door het Rijk toegekende middelen.

De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken op 18 juni in de informatieronde en stelt de jaarstukken vast in de raadsvergadering van 8 juli.