Hoe gaat het met de jongeren in de gemeente Wierden na de coronaperiode? Deze vraag staat centraal in het rapport ‘Psychoanalyse jongeren gemeente Wierden: Hoe gaat het met de jeugd in Wierden na de coronacrisis?’. In het rapport, dat is opgesteld door de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Wierden, komt naar voren dat de psychische gezondheid van de Wierdense jongeren is verslechterd en aandacht verdient.

Rapport met aanbevelingen en specifieke acties

Cijfers uit de GGD monitor 2022 en resultaten uit een, door de gemeente Wierden in samenwerking met Jongerenwerk van stichting De Welle, gehouden jongerenenquête vormen de basis van het rapport ‘Psychoanalyse jongeren gemeente Wierden: Hoe gaat het met de jeugd in Wierden na de coronacrisis?’. Naast een analyse en uitkomsten van de jongerenenquête zijn er ook aanbevelingen en specifieke acties in het rapport opgenomen.

Werken aan bekendheid en zichtbaarheid

De specifieke acties richten zich op het tegengaan van de toegenomen eenzaamheid onder jongeren, het verbeteren van de psychosociale zorg, terugdringen van psychische klachten en uitbreiden van het activiteitenaanbod voor de jongeren. Voor al deze punten geldt dat er sowieso gewerkt moet worden aan bekendheid van projecten zoals het Maatjesproject Wierden en de zichtbaarheid moet worden vergroot van bijvoorbeeld jongerenwerk van stichting De Welle.

GGD monitor toont een verslechtering van de psychische gezondheid

De GGD heeft gemonitord bij jongeren in de leeftijdsgroep van 16 tot en met 25 naar de psychische gezondheid in 2022. Uit deze monitor blijkt dat de psychosociale problemen bij de Wierdense jongeren zijn toegenomen met nog eens vijf procent na de coronaperiode. Prestatiedruk, opgroeien in armoede en zorgen over maatschappelijke problemen zoals klimaat en de wooncrisis spelen een rol in de verslechtering van het mentaal welbevinden.

Emotionele problemen en meer depressief

Ook het psychisch welbevinden van de jongeren in Wierden is verder achteruitgegaan blijkt uit de GGD monitor. Opvallend is dat het percentage bij vrouwen twee keer zo hoog is dan bij mannen. Zorgwekkend is het aantal suïcidale gedachten: vijftien procent van de Wierdense jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar heeft de afgelopen 12 maanden overwogen om een einde te maken aan zijn of haar leven. Op het VMBO is dit bijna twee keer zo hoog dan jongeren op de havo/vwo.

Zorgwekkende ontwikkeling

De verslechtering van de psychische gezondheid bij de Wierdense jongeren die uit de GGD monitor naar voren komt is overeenkomstig met het landelijke beeld. Wethouder Hans ter Keurst: “Het rapport toont een zorgwekkende ontwikkeling. We gaan de komende jaren investeren in het welbevinden van jongeren. Denk aan het bekender en zichtbaarder maken van hulpbronnen zoals het jongerenwerk, maatschappelijk werk en de praktijkondersteuners jeugd.”

Jongerenenquête geeft een positiever beeld

De uitkomsten uit de, door de gemeente Wierden in samenwerking met Jongerenwerk van stichting De Welle, gehouden jongerenenquête geven een positiever beeld. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar zijn afgelopen najaar uitgenodigd om deel te nemen aan deze enquête. Maar liefst 33% gaf gehoor aan de uitnodiging, een uitstekende respons in vergelijking met andere enquêtes. De enquête is een startpunt voor beleidsmedewerkers van de gemeente Wierden. Op basis van het beeld dat is ontstaan door de resultaten uit de enquête is het de bedoeling om het beleid aan te passen en uiteindelijk het algeheel welbevinden te vergroten. Dit moet terug te zien zijn in de toekomstige cijfers van de GGD.

Prettig wonen in Wierden

De jongere jeugd is erg positief over het wonen in de gemeente Wierden. Ze voelen zich veilig en ervaren een prettige sfeer op straat zonder incidenten of overlast. Men zit over het algemeen goed in hun vel en ze zijn blij met de sociale contacten op school, familie, vrienden en bij de sportvereniging.

Aandachtspunten

Er zijn ook aandachtspunten die naar voren komen. Jongeren ervaren stress en drukte waardoor er gevoelsmatig weinig vrije tijd is. Dit kan leiden tot eenzaamheid en gevoel van onrust en onzekerheid over de toekomst. Het is belangrijk dat de gemeente Wierden hier aandacht voor heeft. Daarnaast is er onbekendheid met het jongerenwerk van stichting De Welle en leeft de vraag voor meer activiteitenaanbod voor jongeren in de gemeente Wierden. “Duidelijke wensen waaraan we kunnen voldoen”, concludeert wethouder Hans ter Keurst. “In de maatschappelijke agenda hebben we al vastgesteld dat we het preventieve aanbod voor deze doelgroep versterken en meer activiteiten voor jongeren aanbieden. Onze kindergemeenteraad zal hierin een belangrijke rol vervullen.”